Wrzesień 22, 2021

REGULAMIN XV PRZEGLĄDU PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ im. Małgorzaty Papiurek

REGULAMIN

XV PRZEGLĄDU PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ im. Małgorzaty Papiurek

 Cel przeglądu

 1. Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży dawnej i współczesnej pieśni patriotycznej, podkreślanie ważnych rocznic historycznych ( rocznica Powstania Warszawskiego).
 2. Rozbudzanie patriotyzmu w najmłodszym pokoleniu.
 3. Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, regionalnej i przywiązania do ziemi ojczystej.
 4. Inspirowanie zainteresowań problematyką pieśni patriotycznej, a tym samym poszukiwaniem jej źródeł przez najmłodsze pokolenie.

Organizator

 1. Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Bielsko-Żywieckiej (DIAK).
 2. Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej (POAK).

Uczestnicy przeglądu

 1. Udział mogą brać: soliści, duety, zespoły wokalne i chóry – w następujących grupach wiekowych:
 • przedszkolaki,
 • uczniowie szkół podstawowych klas I – III,
 • uczniowie szkół podstawowych klas IV – VI,
 • młodzież szkół gimnazjalnych,
 • dzieci i młodzież szkół ponadgimnazjalnych,
 • dzieci i młodzież innych placówek.
 1. W każdej grupie wiekowej ustala się 2 kategorie:
 • soliści, duety i zespoły do 6 osób,
 • zespoły powyżej 6 osób oraz chóry
 1. Dopuszcza się akompaniament na instrumencie osób dorosłych lub podkład muzyczny

(bez wokalu).

Przebieg przeglądu

 1. Uczestnicy wykonują po dwie pieśni dostosowane do wieku wykonawcy, nie mniej niż

dwie zwrotki każdej. Czas występu – max. 7 minut (nie dotyczy etapu parafialnego).

Przekroczenie limitu czasu spowoduje obniżenie punktacji (patrz:V.5).

Repertuar wyłącza hymny: Bogurodzica, Rota, Jeszcze Polska, Gaude Mater.

 1. Przegląd składa się z dwóch etapów:
 • parafialny do 22 listopada 2014,
 • diecezjalny marzec 2015.
 1. Do etapu parafialnego dopuszcza się wszystkich, którzy w terminie do 31 października  

     2014 złożą do właściwego Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej * wypełnioną aktualną

       kartę zgłoszenia uczestnictwa

 1. POAK może przyjąć zgłoszenia do udziału w przeglądzie uczestników spoza parafii. Zgłoszenia do udziału w XV Przeglądzie Pieśni Patriotycznej można również kierować bezpośrednio do biura DIAK. Eliminacje szczebla parafialnego odbędą się w miejscu i terminie wskazanym przez organizatorów.
 2. Do etapu diecezjalnego wchodzą soliści, duety, zespoły wokalne, chóry, które

     zajęły I miejsce w  danej grupie wiekowej i kategorii w etapie parafialnym.

 1. Protokół z przeglądu na etapie parafialnym wraz z listą laureatów oraz kartami zgłoszeń zakwalifikowanych solistów, duetów, zespołów i chórów POAK prześlą do DIAK w nieprzekraczalnym terminie do 8 grudnia 2014 r.
 2. Uczestnicy przesłuchań etapu diecezjalnego otrzymują dyplom uczestnictwa,

a opiekunowie podziękowania.

 1. Podsumowanie Przeglądu planowane jest 25 kwietnia 2015 r.
 2. Na podsumowaniu laureaci otrzymują puchary i listy gratulacyjne.

Zasady oceniania

 1. Występy uczestników oceniają komisje konkursowe powoływane:
 • na szczeblu parafialnym przez Zarząd POAK
 • na szczeblu diecezjalnym przez Zarząd DIAK.
 1. Komisje konkursowe składają się z co najmniej trzech osób.
 2. Ocenie podlega: wykonanie (max. 6 punktów), dobór repertuaru (max. 3 punkty) i prezentacja (max. 2 punkty). Każdą pieśń członek komisji punktuje oddzielnie.
 3. Ocena danego uczestnika to suma ilości punktów poszczególnych członków komisji.
 4. 5. Przekroczenie limitu czasu może skutkować odjęciem do 3 punktów z ogólnej punktacji.
 5. Na etapie diecezjalnym komisja może przyznać I, II i III miejsce oraz wyróżnienie w 6 grupach wiekowych i 2 kategoriach (patrz: III.1 i III.2).
 6. Od rozstrzygnięć komisji nie przysługuje prawo odwołania.

 

Uwagi końcowe

 1. Nr telefonu biura DIAK : 33 819 06 16, e-mail: akcja@bielsko.opoka.org.pl
 2. Regulamin i karta zgłoszenia jest dostępna na stronie www. akcja.diecezja.bielsko.pl
 3. Zgłoszenie niekompletne lub po terminie nie zostanie zakwalifikowane do następnego   etapu.
 4. O terminie i miejscu przesłuchań etapu diecezjalnego szkoła/placówka zostanie

powiadomiona na podany w zgłoszeniu adres   co najmniej miesiąc

przed terminem przesłuchań.

 1. Załącznikami do Regulaminu są: karta zgłoszenia uczestnika i protokół z parafialnego przesłuchania uczestników.

 

* Przedstawicielem POAK, do którego należy dokonać zgłoszenia jest………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

adres……………………………………………………………………………………tel……………………………

 

Pliki do pobrania:

Related posts