Homilia Księdza Profesora Tadeusza Borutki na uroczystość 20-lecia Akcji Katolickiej w Łodygowicach

18 czerwca 2017 r.  (Łodygowice – 20 lecie Akcji Katolickiej)

Wj 19, 2-6; Rz 5, 6-11; Mt 9, 36-10,8

 

Czcigodny Księże Prałacie, szanowny Panie Prezesie, drodzy bracia i siostry! Bardzo się cieszę, że mogę z wami dzielić chleb Słowa Bożego i Eucharystii w dwudziestolecie tutejszego oddziału Akcji Katolickiej. Akcja Katolicka powstała tutaj jako jedna z pierwszych w diecezji i to za sprawą ks. proboszcza Józefa Niedzwiedzkiego i pani prezes Haliny Twardowskiej.

Tutaj mieliśmy pierwsze spotkanie opłatkowe, które zachowujemy z wdzięcznością w sercu.  Akcja Katolicka działa we współpracy ze swoim proboszczem ks. prałatem Józefem Zajdą i zrzeszonymi członkiniami i członkami, a całość koordynuje pan prezes  Jerzy Sonntag. Dzisiaj modlitwą obejmujemy nie tylko żyjących, ale także zmarłych jej członków. Prosimy dobrego Boga o wieczny pokój dla nich. Modlimy się także o wyniesienie do chwały ołtarzy znanego nam i cenionego ks. Jana Marszałka, kapłana o wielkim sercu i niezwykłej mądrości duszpasterskiej.

Wiele jest widzialnych owoców tej apostolskiej działalności, które trudno jest zliczyć i wymienić. Wystarczy zapewnienie, że Bóg je widzi i wszystkie je nagrodzi w swoim czasie. Prosimy także o łaski potrzebne do dalszej twórczej i owocnej naszej działalności w służbie Kościoła.

Tak się składa, że to nasze dzisiejsze świętowanie, przypada na XI niedzielę zwykłą, w której czytamy w ewangelii św. Mateusza o braku robotników w winnicy Pańskiej. Brak robotników na Boże żniwo w czasach ewangelicznych stanowił wyzwanie dla samego Jezusa. Ewangelia mówi nam, że Jezus, przemierzając miasta i wioski, litował się nad tłumami ludzi, „bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza” (Mt 9, 36).

Próbował zaradzić tej sytuacji przedstawiając zebranym tłumom swoją naukę, chciał jednak włączyć uczniów w rozwiązanie tego problemu, przede wszystkim zachęcając do modlitwy: „Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo” (Mt 9, 38). Celem modlitwy w tym kontekście jest zapewnienie ludziom większej liczby pasterzy. Jednakże określenie „robotnicy na żniwo” może mieć szersze znaczenie, obejmujące tych wszystkich, którzy są odpowiedzialni za rozwój Kościoła.

Ta odpowiedzialność odnosi się między innymi do ludzi świeckich. To oni są w Kościele w całej pełni jego członkami. Zostali oni wcieleni przez chrzest w Chrystusa i na mocy chrztu otrzymali niezatarty znak przynależności do Chrystusa. Chrzest włącza ich w misje całego Ludu Bożego. Na swój sposób są oni uczestnikami kapłańskiego, prorockiego i królewskiego urzędu Chrystusa. Na mocy specyficznego powołania chrześcijańskiego wszyscy są wezwani do działania jako członki mistycznego Ciała Chrystusa, a w Nim jako przybrane dzieci Boże.

Kościół to wspólnota wszystkich ludzi ochrzczonych, a zatem skupiających duchownych i świeckich. Duchowni i świeccy stanowią razem jeden Lud Boży. Świeccy żyją w świecie, w którym zajmują się dobrami doczesnymi, by zaspokoić własne potrzeby w wymiarze osobistym, rodzinnym i społecznym. Oni także powinni przyczyniać się na miarę swoich możliwości i zdolności do rozwoju ekonomicznego i kulturowego całej wspólnoty ludzkiej.

Żyjąc w tym świecie, powinni jednak szukać przede wszystkim Królestwa Bożego i porządkować sprawy doczesne zgodnie z planem Bożym. Dobrze przygotowani katolicy świeccy mogą wykonywać te prace i te posługi, które nie wymagają bezpośredniej obecności kapłana. A takich zadań jest w duszpasterstwie wiele.

Drodzy bracia i siostry! Ta świadomość towarzyszyła od początku Akcję Katolicką w ciągu jej dawnych i chwalebnych dziejów sięgających pierwszej połowy minionego wieku. Nie bez powodu jesteśmy dumni z tego wszystkiego, co Duch Święty zdziałał w ciągu minionego czasu w naszym Kościele przez Akcję Katolicką, i wdzięczni jesteśmy Mu za to, że integrował i formował w niej przede wszystkim ludzi świeckich. Ale wiemy także, że najlepszym sposobem doceniania spuścizny jest jej kultywowanie i wzbogacanie. W rzeczywistości jesteśmy powołani do tego, by rozwijać to cenne dziedzictwo w jednym z najbardziej decydujących momentów historii.

W dzisiejszych czasach nasza misja musi zmierzyć się z głębokimi i szybkimi przemianami kulturowo-społecznymi, które spowodowały powstanie nowych tendencji i zmieniły mentalność, obyczaje i wrażliwość. Niemało jest trudności i przeszkód, zaćmiewające umysł i niosące niebezpieczeństwo zniszczenia wszelkiej moralności. Zakradła się pokusa, aby uznać, że bogactwem człowieka nie jest wiara, ale jego władza indywidualna i społeczna, jego inteligencja, jego kultura, jego zdolność manipulacji  rzeczywistością. Wiara w Boga jest ośmieszana, wyszydzana i marginalizowana, a nawet wyraźnie zwalczana, a jej wyznawcy są więzieni i zabijani w wielu miejscach świata.

To wszystko stanowi szczególne wyznanie dla całego Kościoła, a ponieważ Akcja Katolicka znajduje się w Jego służbie, dlatego te wyznania przyjmuje jako swoje wyzwanie. Jako uczniowie ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana, nie jesteśmy z tego świata, ale jesteśmy posłani do współczesnego świata, aby go odnawiać i przemieniać na bardziej Boży, a więc bardziej ludzki. Ten ideał przyświecał Ojcu Świętemu Piusowi X, który kładł podwaliny pod powstanie wielkiego dzieła w Kościele, zwanego Akcją Katolicką. Programem świętego Papieża stały się słowa, nawiązujące do wezwania, jakie Paweł Apostoł skierował do chrześcijan w Efezie: Instaurareomnia in Christo – „Wszystko odnowić w Chrystusie” (por. Ef 1, 10).

Wiemy, jak bardzo zależało świętemu Janowi Pawłowi II, by w jego Ojczyźnie odrodziła się prężna Akcja Katolicka. Zachęcił do tego biskupów polskich podczas ich pierwszej wizyty ad limina Apostolorum po upadku systemu komunistycznemu w Polsce. Powiedział wtedy: „Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś w Polsce żyła i przyniosła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc, aby na nowo odżyła. Bez niej bowiem infrastruktura zrzeszeń katolickich w Polsce byłaby niepełna” (przemówienie, 12 I 1993, n. 3).

Drogie siostry, drodzy bracia – członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Łodygowicach, Kościół ceni waszą misję, wasz zapał, wasze zaangażowanie i dziękuję wam za waszą służbę. Kościół potrzebuje waszego świadectwa. Idźcie odważnie naprzód wybraną drogą. Zdobywajcie nowych adeptów dla waszej, dla naszej wspólnej sprawy wcielania w życie Ewangelii. Niech w tym dziele towarzyszy wam Boże błogosławieństwo. Niech wam je wyprasza Maryja, Matka Jezusa i Jego pierwsza uczennica. Niech wstawia się za wami św. Wojciech, nasz patron. I niech inspiruje was do modlitwy i służby św. Jan Paweł II. Niech was ożywiają słowa św. Jana Pawła II: „Akcjo Katolicka nie lękaj się, należysz do Kościoła i jesteś w sercu samego Boga!”. Amen!

Related posts