Program działania DIAK na rok 2018

PROGRAM DZIAŁANIA

DIECEZJALNEGO INSTYTUTU AKCJI KATOLICKIEJ

NA 2018 ROK

Program oparto o kierunki działania Akcji Katolickiej w Polsce na rok 2018, które będę realizowane zgodnie z programem duszpasterskim Kościoła w Polsce na lata 2017-2019 pod hasłem: Duch który umacnia miłość.

I        Formacja

Zadaniem formacji w tym roku, zawartej w haśle Napełnieni Duchem Świętym, będzie odkrywanie osoby Ducha Świętego oraz Jego darów. Korzystać będziemy z materiałów formacyjnych opracowanych pod redakcją ks. prof. Tadeusza Borutki, programów duszpasterskich, a w sposób szczególny z nauczania naszego patrona Świętego Jana Pawła II, kierowanego do świeckich w Kościele.

 

Realizacja i formy działania

 

 1. Zorganizowanie rejonowych spotkań formacyjnych dla członków Akcji Katolickiej w pięciu różnych miejscach diecezji
 2. Zorganizowanie Rekolekcji Wielkopostnych i Adwentowych dla Rady, Zarządu i członków
  i sympatyków Akcji Katolickiej w Jeleśni
 3. Zorganizowanie rekolekcji dla członków i sympatyków Akcji Katolickiej w okresie letnim
  w Rychwałdzie
 4. Zorganizowanie Drogi Krzyżowej w okresie Wielkiego Postu na Matyskę
 5. Zorganizowanie obchodów Święta Akcji Katolickiej w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata
 6. Udział w ogólnopolskiej pielgrzymce Akcji Katolickiej na Jasną Górę w roku jubileuszowym
 7. Kontynuowanie jubileuszowego zobowiązania ofiarowania modlitwy i cierpienia członków Akcji
  w intencji wszystkich Kapłanów naszej diecezji
 8. Podjęcie duchowej adopcji dziecka poczętego, przez członków AK
 9. Adoracja Najświętszego Sakramentu i udział w Eucharystii w każdy pierwszy czwartek miesiąca
  w intencji powołań kapłańskich i zakonnych
 10. W miarę możliwości uczestnictwo we Mszy Świętej w dzień powszedni, codzienna lektura Pisma Świętego, systematyczne korzystanie z Sakramentu Pokuty
 11. Włączenie się w nurt modlitwy różańcowej „Róż uwielbienia i wdzięczności Bogu za dar i osobę
  św. Jana Pawła II”, naszego patrona
 12. Popularyzacja nauczanie Sługi Bożego Kard. Augusta Hlonda w 70 rocznicę jego śmierci oraz Sługi Bożego Kard. Stefana Wyszyńskiego w oczekiwaniu na jego beatyfikację
 13. Zorganizowanie cyklu spotkań Szkoła Świętości  w Jeleśni– błogosławieni i święci naszej diecezji

Pomoce formacyjne

 • Materiały Formacyjne nr 35 Otrzymaliście w darze Ducha Świętego
 • Biuletyn Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce (Warszawa)
 • Miesięcznik ”Akcja” (Bielsko – Biała)
 • Christofideles Laici Jan Paweł II

 

II Sprawy organizacyjne

 1. Spotkania Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej zgodnie z przyjętym harmonogramem
 2. Rozwój struktur AK poprzez działania mające na celu powstanie nowych POAK i pobudzanie
  do aktywności oddziały już istniejące
 3. Współpraca z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży
 4. Udział przedstawicieli DIAK w pracach Fundacji „Światło Nadziei”
 5. Udział w pracach Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Bielsko – Żywieckiej

III Sprawy finansowo – gospodarcze

 1. Bieżąca kontrola wykonania budżetu DIAK
 2. Reprezentowanie POAK w sprawach finansowo – księgowych
 3. Pozyskiwanie środków zewnętrznych na przedsięwzięcia organizowane przez DIAK
 4. Bieżąca organizacja Diecezjalnego Ośrodka Formacyjno – Rekolekcyjnego w Jeleśni

IV Aktywność

 1. Zorganizowanie Spotkania Opłatkowego Akcji Katolickiej
 2. Zorganizowanie XX Rajdu Akcji Katolickiej
 3. Zorganizowanie XVIII Przeglądu Pieśni Patriotycznej im. M. Papiurek w naszej diecezji
 4. Prowadzenie Ogniska Muzycznego
 5. Wykorzystanie ośrodka w Jeleśni do celów formacyjnych
 6. Realizacja zadań  zgodnych z projektem w Regionalnym Ośrodku Edukacyjno Oświatowym
  w Jeleśni
 7. Wydawanie gazety AKCJA
 8. Włączenie się w obchody 100 lecia Niepodległości Polski
 9. Wspieranie działalności pożytku publicznego przez Zespół Patronus
 10. Przygotowanie informacji do prasy katolickiej, KAI, biuletynu AK oraz miesięcznika AKCJA o wydarzeniach i działaniach DIAK
 11. Przygotowywanie audycji radiowych Nasz Czas emitowanych w diecezjalnym radiu Anioł Beskidów
 12. Propagowanie katolickiego modelu małżeństwa i rodziny; promowanie świętości życia, troska duchowa i materialna o rodzinę, wspieranie ludzi dotkniętych kryzysem wiary
 13. Angażowanie dzieci i młodzieży w działalność apostolską, uczenie ich odpowiedzialności za rozwój Kościoła lokalnego oraz zaznajamianie z ruchami religijnymi funkcjonującymi w parafii, w tym KSM i Akcją Katolicką.
 14. Wspieranie polityków wywodzących się ze środowisk katolickich, a w szczególności członków
  AK oraz stawianie im wymagań, w świetle katolickiej nauki społecznej, aby służyli uczciwie Bogu
  i Ojczyźnie.
 15. W roku wyborów samorządowych zachęcanie ludzi sumienia do roztropnego wsparcia
  i dokonywania właściwych wyborów.

 

Program do pobrania

2018.01.11 PROGRAM DZIAŁANIA diak2018

Related posts