Wrzesień 21, 2021

Program działania DIAK na rok 2016-projekt

PROGRAM DZIAŁANIA
DIECEZJALNEGO INSTYTU AKCJI KATOLICKIEJ
NA 2016 ROK /Projekt/

Program oparto o kierunki działania Akcji Katolickiej w Polsce na rok 2016.
I FORMACJA
W Roku Miłosierdzia, 1050 rocznicy Chrztu Polski i Światowych Dni Młodzieży w Polsce nasze działania powinnyśmy wesprzeć modlitwą. Formacja oparta będzie o materiały formacyjne na 2016 rok: „Nowe życie w Chrystusie” przygotowane pod redakcją ks. prof. T. Borutki.
1050 rocznica Chrztu Polski to okazja do odnowienia naszej wiary, ukazania wielkiego dziedzictwa naszej historii i opierając się zakusom usunięcia Boga z życia współczesnego społeczeństwa, podejmijmy zadanie ukazania nierozerwalności życia i wiary.
W Roku Miłosierdzia rozpropagujmy wśród członków wezwania do modlitwy Koronką do Miłosierdzia Bożego i zachęcajmy do odwiedzania Jubileuszowych Kościołów w naszej diecezji.
 Realizacja i formy działania

1. Zorganizowanie rejonowych spotkań formacyjnych dla członków Akcji Katolickiej w pięciu różnych miejscach diecezji
2. Zorganizowanie Rekolekcji Wielkopostnych dla Rady, Zarządu i członków i sympatyków Akcji Katolickiej w Jeleśni
3. Zorganizowanie rekolekcji dla członków i sympatyków Akcji Katolickiej w okresie letnim
w Rychwałdzie
4. Zorganizowanie Rekolekcji Adwentowych dla Rady, Zarządu i członków i sympatyków Akcji Katolickiej Katolickiej w Jeleśni
5. Zorganizowanie Drogi Krzyżowej w okresie Wielkiego Postu
6. Przygotowanie i zorganizowanie uroczystości 20lecia Akcji Katolickiej w Diecezji Bielsko – Żywieckiej.
7. Zorganizowanie obchodów Święta Akcji Katolickiej w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata
8. Udział w ogólnopolskiej pielgrzymce Akcji Katolickiej na Jasną Górę
9. Włączenie się w organizację Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, nawiązując współpracę z młodymi ludźmi, których pragnęlibyśmy widzieć w strukturach Akcji Katolickiej
10. Przeniesienie idei II Krajowego Kongresu Akcji Katolickiej do Diecezji i Parafii, podsumowanie naszej działalności w wyznaczonych przez Kongres obszarach: społeczeństwa, rodziny, polityki, kultury i wyznaczenie zadań na przyszłość.
11. Kontynuowanie jubileuszowego zobowiązania ofiarowania modlitwy i cierpienia członków Akcji
w intencji wszystkich Kapłanów naszej diecezji
12. Podjęcie duchowej adopcji dziecka poczętego, przez członków AK
13. Adoracja Najświętszego Sakramentu i udział w Eucharystii w każdy pierwszy czwartek miesiąca
w intencji powołań kapłańskich i zakonnych
14. W miarę możliwości uczestnictwo we Mszy Świętej w dzień powszedni, codzienna lektura Pisma Świętego, systematyczne korzystanie z Sakramentu Pokuty

Pomoce formacyjne
• Encyklika Dives in Misericordia Jan Paweł II
• Bulla Papieża Franciszka Misericordiae vultus na rok miłosierdzia
• Dzienniczek – Miłosierdzie Boże w duszy mojej S.M. Faustyna
• Materiały Formacyjne nr 32 Nowe życie w Chrystusie
• Biuletyn Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce (Warszawa)
• Miesięcznik ”Akcja” (Bielsko – Biała)
II SPRAWY ORGANIZACYJNE
1. Spotkania Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej zgodnie z przyjętym harmonogramem
2. Rozwój struktur AK poprzez działania mające na celu powstanie nowych POAK i pobudzanie do aktywności oddziały już istniejące
3. Spotkania przedstawicieli DIAK w POAK (w tym na zaproszenie)
4. Współpraca z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży
5. Udział przedstawicieli DIAK w pracach Fundacji „Światło Nadziei”
6. Udział w pracach Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Bielsko – Żywieckiej

III SPRAWY FINANSOWO – GOSPODARCZE
1. Bieżąca kontrola wykonania budżetu DIAK
2. Reprezentowanie POAK w sprawach finansowo – księgowych
3. Pozyskiwanie środków zewnętrznych na przedsięwzięcia organizowane przez DIAK
4. Bieżąca organizacja Diecezjalnego Ośrodka Formacyjno – Rekolekcyjnego w Jeleśni
5. Kontynuacja działań przy rozbudowie zaplecza Ośrodka Formacyjno – Rekolekcyjnego w Jeleśni

IV AKTYWNOŚĆ
1. Zorganizowanie Spotkania Opłatkowego Akcji Katolickiej
2. Zorganizowanie XVIII Rajdu Akcji Katolickiej
3. Zorganizowanie XVI Przeglądu Pieśni Patriotycznej im. M. Papiurek w naszej diecezji
4. Prowadzenie Ogniska Muzycznego w Kętach
5. Wykorzystania ośrodka w Jeleśni do celów formacyjnych
6. Realizacja zadań zgodnych z projektem w Regionalnym Ośrodku Edukacyjno Oświatowym w Jeleśni
7. Wydawanie gazety AKCJA
8. Wspieranie działalności pożytku publicznego przez Zespół Patronus
9. Przygotowanie informacji do prasy katolickiej, KAI, biuletynu AK oraz miesięcznika AKCJA o wydarzeniach i działaniach DIAK
10. Przygotowywanie audycji radiowych Nasz Czas emitowanych w diecezjalnym radiu Anioł Beskidów
11. Propagowanie katolickiego modelu małżeństwa i rodziny; promowanie świętości życia, troska duchowa i materialna o rodzinę, wspieranie ludzi dotkniętych kryzysem wiary
12. Angażowanie dzieci i młodzieży w działalność apostolską, uczenie ich odpowiedzialności za rozwój Kościoła lokalnego oraz zaznajamianie z ruchami religijnymi funkcjonującymi w parafii, w tym KSM i Akcją Katolicką.
13. Wspieranie polityków wywodzących się ze środowisk katolickich, a w szczególności członków AK oraz stawianie im wymagań, w świetle katolickiej nauki społecznej, aby służyli uczciwie Bogu
i Ojczyźnie.

Related posts