Wrzesień 19, 2021

Homilia Ks. Bp. Tadeusza Rakoczego na spotkaniu opłatkowym w Bystrej

13 stycznia 2018 r. Spotkanie opłatkowe Akcji Katolickiej (Bystra Krakowska)

1 Sm 9, 1–4.17–19;10, 1; Mk 2, 13–17

 

 

Ludu Kapłański, Ludu Królewski, Zgromadzenie Święte, Ludu Boży! Droga rodzino diecezjalna zrzeszona w Akcji Katolickiej i wszyscy uczestnicy oraz uczestniczki tej uroczystości! „Dzisiaj w Betlejem wesoła nowina, że Panna czysta porodziła Syna” – Syn Boży, współistotny Ojcu, Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, zrodzony z Ojca, przyjął ciało z Dziewicy i stał się człowiekiem. Wieczny Bóg stał się uczestnikiem ludzkiej rzeczywistości. Adorując narodzonego w grocie Chrystusa, łączymy się z pełnym zachwytu zdumieniem Maryi i Józefa. U stóp Słowa Wcielonego składamy radości, troski i nadzieje.

Cieszę się, że w tym pięknym bożonarodzeniowym czasie, który w naszej Ojczyźnie wydłużamy aż do święta Ofiarowania Pańskiego, tradycyjnie gromadzimy się w miłej memu sercu wspólnocie Akcji Katolickiej. Spotkanie to odbywa się w gościnnych progach parafii pw. Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa w Bystrej Krakowskiej. Nie tak dawno św. Jan Paweł II został ogłoszony patronem Akcji Katolickiej w Polsce, dlatego cieszę się, że dzisiaj znajdujemy się w miejscu, w którym i on przed laty także przebywał. Otóż 14 sierpnia 1976 roku właśnie tu odprawiał mszę św. i święcił kamień węgielny pod tę świątynię.

Miło mi więc pozdrowić tutejszą wspólnotę parafialną, jej proboszcza ks. Tadeusza Krzyżaka, ks. wikariusza Sebastiana Ostrowskiego, służbę liturgiczną i uczestniczących w tej Najświętszej Ofierze parafian, a zwłaszcza Parafialny Oddział Akcji Katolickiej na czele z jej prezesem Stanisławem Kwiatkiem. Pozdrawiam także tutejszy Oddział Ochotniczej Straży Pożarnej z jego prezesem panem Grzegorzem Gaborem na czele i już teraz dziękuję za możliwość spotkania się po mszy św. w waszym domu.  Słowa pozdrowień kieruję do Chóru „Cantica”, który pod dyrekcją pani Janiny Rosiek ubogaca naszą modlitwę.

Ze słowami pozdrowienia i powitania zwracam się do zgromadzonych kapłanów, asystentów Akcji Katolickiej, z ks. Tadeuszem Borutką, asystentem diecezjalnym. Witam Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiejz prezesem senatorem Andrzejem Kamińskim oraz członków Diecezjalnej Rady tegoż instytutu, którzy przybyli ze swoimi współmałżonkami. Witam przedstawicieli władzy samorządowej na czele z panem Mieczysławem Rączką wójtem Gminy Wilkowice i panem Zdzisławem Zasiadczukiem sołtysem Bystrej. Witam i pozdrawiam  parlamentarzystów z panem ministrem Stanisławem Szwedem i jego małżonką panią Małgorzatą. Witam i pozdrawiam serdecznie sympatyków i dobrodziejów naszego stowarzyszenia oraz wszystkich zaproszonych gości.

W dzisiejszej Ewangelii widzimy Jezusa nad Jeziorem Galilejskim w otoczeniu ludzi, których nauczał: „A przechodząc, ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego w komorze celnej i rzekł do niego: «Pójdź za Mną». On wstał i poszedł za Nim” (Mk 2, 14). Od tej chwili nastąpiła radykalna zmiana w jego życiu, w sposobie myślenia i działania. Stał się uczniem Chrystusa i głosił spisaną przez siebie Ewangelię, w której chrześcijanin ukazany jest jako idący za Chrystusem, jako ktoś świadomy zadań wynikających z przyjęcia Ewangelii, kto podejmuje je z odwagą, aż do heroizmu, gdyż podążanie za Jezusem jest najważniejszym obowiązkiem chrześcijanina. Pamiętamy słowa Jezusa: „Nie każdy, kto mówi: «Panie, Panie», wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca” (Mt 7, 21).

Nasze powołanie stanowi zasadniczą część najgłębszej prawdy o nas samych i o naszym przeznaczeniu: „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał” (J 15, 16). Drodzy bracia i siostry zrzeszeni w Akcji Katolickiej pamiętajcie, że Bóg was wybrał! Zatem proszę o odnowienie wierności, która będzie rozpalała waszą miłość do Chrystusa i czyniła poświęcenie bardziej ofiarnym i radosnym. Przypomnę tu także słowa św. Teresy od Jezusa, że kto naprawdę zaczyna służyć Panu, nie może Mu ofiarować mniej niż własne życie.

Trzeba wnikliwie zagłębiać się w tajemnicę Boga, codzienne zanurzać się w miłości Chrystusa ukrzyżowanego, pielęgnować modlitwę, która jest tak ważna w życiu człowieka wierzącego. Jeśli człowiek jej zaniedba, będzie się przerzucał z jednej aktywności w drugą, aż do zupełnego wypalenia i zniechęcenia. Nasza aktywność apostolska musi mieć swoją moc w modlitwie! Czytajcie także pilnie dzieła wielkich mistrzów duchowych, studiujcie ich święte  żywoty, pochylajcie się nad życiem błogosławionych i świętych pochodzących z naszej diecezji. Oni mają naprawdę tak wiele do powiedzenia!Nade wszystko zaś rozkoszujcie się z wiarą i pokorą Pismem Świętym, aby osiągnąć „najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa” (Flp 3,8). Jedynie w Nim i przez Jego Ducha możecie uzyskać niezbędną moc, aby przezwyciężyć doznawane czasem słabości.

Zachowujcie też żywą pewność, że do apostolatu powołał was Bóg. Miejcie głęboką wizję wiary karmionej modlitwą i sakramentami, najświętszą tajemnicą Eucharystii, która jest źródłem i celem autentycznego życia chrześcijańskiego. Błogosławiony ten, któremu udaje się uczestniczyć w niej każdego dnia! Wasz patron, św. Jan Paweł II pragnął, byśmy zachwycili się darem Eucharystii, gdyż msza św. nie jest jednym z wielu cennych darów, to największy dar, jaki otrzymaliśmy od Chrystusa. W Eucharystii Chrystus uczynił „dar z samego siebie, z własnej osoby w jej świętym człowieczeństwie, jak też dar Jego dzieła zbawienia” (EE 11). Eucharystia jest „źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego. W Niej bowiem zawiera się całe dobro duchowe Kościoła” (EE 1). W ten sposób przezwyciężycie łatwo wszelką niepewność dotyczącą waszej tożsamości i wszystkie problemy, na które natrafiacie.Będziecie mogli podążać wiernie za Pismem Świętym, utożsamiać się z Chrystusem, będziecie też Jego czytelnym znakiem w świecie.

Ewangelia jest ostateczna i nie przemija. Jej kryteria są wieczne. Nie możemy na nowo odczytywać Ewangeliiw duchu czasów, dostosowując się do wszystkiego, czego żąda świat. Na odwrót, trzeba odczytywać znaki czasui problemy współczesnego świata w ciągłym świetle Ewangelii. W każdym czasie trzeba dawać światu świadectwo wierności Kościołowi – nie czysto zewnętrznej, lecz dobitnie wewnętrznej, głębokiej, radosnej i ofiarnej.

Z woli Kościoła w 1928 roku została powołana Akcja Katolicka, której jesteście członkami. To doprawdy piękna oraz ważna idea i instytucja; macie wiele powodów do wyrażania za nią wdzięczności Panu,Kościół zaś wam dziękuje. Od 1996 roku patrzę z podziwem i uznaniem na waszą apostolską działalność; jestem za nią szczerze wdzięczny. Nie tylko budujecie świętość w sobie, czynicie to także dla swych rodzin, parafii i diecezji. Przeszłość Akcji Katolickiej jest bogata w dobre czyny, o które prosił jej patron św. Jan Paweł II.

Piękna przeszłość nie oznacza, że możecie iść ze wzrokiem zwróconym za siebie. Dobrze, że podejmujecie wciąż nowe inicjatywy apostolskie, które są odpowiedzią na wyzwania współczesności. Największym wyzwaniem w posłudze apostolskiej jest troska o świętość. Dążąc do niej, najbardziej przysłużycie się rozwojowi Kościoła. Święci są najcenniejszym darem dla Kościoła i świata. Trwając przy Chrystusie, przybliżajcie się do drugich i podnoście kwalifikacje zawodowe. Chrystus Pan przywraca nam właściwą hierarchię wartości. Dbajcie też o organizowanie okresowych spotkań w oddziałach parafialnych.

Waszej formacji przyświeca hasło roku duszpasterskiego: „Otrzymaliśmy w darze Ducha Świętego” (por. Dz 2, 38). Symbolem jest olej Krzyżma – namaszczenie i nałożenie rąk. To pierwszy rok realizacji nowego dwuletniego cyklu o nadrzędnym zawołaniu: „Duch, który umacnia miłość…”; cykl jest kontynuacją refleksji nad sakramentami chrześcijańskiego wtajemniczenia, zapoczątkowanej w poprzednim czteroletnim okresie poświęconym sakramentowi chrztu świętego. Musimy pogłębić świadomość zależności sakramentów chrztu, bierzmowania i Eucharystii. Główną treścią tego cyklu jest sakrament bierzmowania, jego dary i skutki, uwzględnienie ich roli w procesie dochodzenia do szeroko rozumianej dojrzałości.

Przyjrzyjmy się ponownie temu sakramentowi, zrozummy jego istotę i znaczenie. Ważnym zadaniem będzie też troska o pełną świadomość roli bierzmowania dla wszystkich ludzi wierzących, a nade wszystko dla kandydatów do tego sakramentu oraz tych wszystkich, którzy zatracili tę świadomość w swoim życiu religijnym.

Włączajcie się w formację duchową i intelektualną organizowaną przez władze waszego stowarzyszenia. Dobrze wiecie, z jakim trudem i poświęceniem remontowaliście starą plebanię w Jeleśni, którą chcieliście uczynić swoim domem formacyjnym. Choć wiele się w tym domu dzieje, trzeba dołożyć starań, aby tam autentycznie kwitło życie religijne. Nie możemy jednak myśleć tylko o sobie, musimy starać się o pogłębianie życia religijnego naszych krewnych, znajomych, sąsiadów. Czas, abyście z odwagą i miłością wyruszyli w poszukiwaniu innych dla Chrystusa. Wszystkich boli odejście od Kościoła naszych wiernych, martwimy się brakiem dzieci i młodzieży w życiu Kościoła – czas podjąć mądre działania w tym kierunku.

Dobrze się stało, że Akcja Katolicka w sposób naturalny rozwija się w oparciu o życie parafii. Tyle dobra zawdzięczacie swojej parafii. Niektórzy wam zazdroszczą, że jesteście zakorzenieni w tej trwałej i kościelnej wspólnocie. Parafia winna być dla was przestrzenią, w której czujecie się dobrze, jesteście jej ważną częścią. Powinniście być przyjęci z miłością przez nią i swoich duszpasterzy. To się wam należy, gdyż taka właśnie jest natura Kościoła.

Drodzy członkowie Akcji Katolickiej, niech każda wasza inicjatywa będzie doświadczeniem misyjnym i ma na celu ewangelizację, niech przynależność do parafii i diecezji ucieleśnia się nie tylko w kościele czy plebanii, alew salkach katechetycznych, na ulicach miast, dzielnici wiosek. W kwietniu minionego roku papież Franciszek mówił do Włoskiej Akcji Katolickiej, a dzisiaj ja wam te jego słowa dedykuję: „… czujcie w sobie mocno odpowiedzialność za sianie dobrego nasienia Ewangelii w życie świata, przez posługę miłości, zaangażowania politycznego – wchodźcie w politykę, ale proszę, w wielką politykę, w politykę pisaną wielką literą – a także przez pasję do oświaty i udział w rozwoju kultury. Rozszerzajcie swe serca, aby rozszerzać serca waszych wspólnot parafialnych. Bądźcie wędrowcami wiary, aby spotkać wszystkich, słuchać wszystkich i obejmować wszystkich”.

Kochani! Niech Chrystus Pan obdarzy was łaską świętości i odwagą apostolskiego działania. Niech wasze zaangażowanie na rzecz życia w miłości Boga i bliźniego będzie na miarę świadectwa, którego pilnie potrzebuje współczesny świat. Niech w tym dziele oświeca was Duch Świętyi wspiera Matka Chrystusa, „Gwiazda nowej ewangelizacji”. Niech was wspiera orędownictwo św. Jana Pawła II. Amen.

Related posts